Επαγγελματική Ένταξη – Επανένταξη Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Ο ΣΟΦΨΥ ΒΑ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να συμβάλει στην επαγγελματική αποκατάσταση των μελών-ληπτών του. Αναζητεί συνεχώς και έρχεται σε επαφή με φορείς που παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη στους ασθενείς προκειμένου να «βγουν» ‘η «ξαναβγούν» στην επαγγελματική ζωή και να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την αυτονόμηση τους και περαιτέρω ένταξη στην κοινωνική ζωή. Οι φορείς αυτοί είναι στελεχωμένοι με εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους που αναλαμβάνουν την καθοδήγηση του λήπτη υπηρεσιών ψυχ. Υγείας  με στόχο την επαγγελματική του αποκατάσταση.

Όλοι γνωρίζουμε πόσο  ιδιαίτερα σημαντικός τομέας στην προσωπική ζωή του καθενός είναι η επαγγελματική  ενασχόληση. Μέσα στο εργασιακό του πλαίσιο, το άτομο, ικανοποιεί σημαντικές ανάγκες τους, πέρα από τις βιοποριστικές, όπως είναι η επαφή με άλλους ανθρώπους, η ικανοποίηση της πραγμάτωσης ενός έργου, η αναγνώριση, η αποδοχή από τους συναδέλφους του. Αναμφισβήτητα το αίσθημα του «Ανήκειν» λειτουργεί σαν ένα είδος “κοινωνικής αναγνώρισης”, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας.

Τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας δυσκολεύονται πολύ να ενταχθούν ή επανενταχθούν στην επαγγελματική ζωή.

Η μείωση των λειτουργικών τους ικανοτήτων δεν οφείλεται µόνο στην ψυχική νόσο  αλλά είναι αποτέλεσμα επίσης των δυσμενών περιβαλλοντολογικών συνθηκών, της ανεπάρκειας υποστηρικτικού συστήματος, του στιγματισμού, της έλλειψης πόρων και της αναμενόμενης αντίδρασης του ασθενή για τις δυσκολίες αυτές (αυτοστιγματισμός, μειωμένη αυτοεκτίμηση, εξασθένηση κινήτρων και στόχων).

Για αυτό και προκειμένου να ενταχθεί στην Αγορά Εργασίας, ένας λήπτης υπηρεσιών ψυχικής υγείας, προστατευμένη η μη,  μια στοχευμένη προετοιμασία είναι  πολύ βοηθητική.

Συνήθως μια τέτοια προετοιμασία θα πρέπει να  γίνεται στα πλαίσια ενός εξειδικευμένου Προγράμματος που να αποτελείται από διάφορα στάδια και που αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω:

-Στάδιο Επαγγελματικού προσανατολισμού όπου  στοχεύει: Στη διερεύνηση των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των ειδικών αναγκών των ασθενών, μέσα από τη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού Στην υποστήριξη του ασθενή σε ότι αφορά στην κατανόηση και την αποδοχή των ικανοτήτων και δυνατοτήτων που έχει.

-Στάδιο Επαγγελματικής κατάρτισης (παράλληλα με το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού) που να  στοχεύει: Στην εξάσκηση και ανάπτυξη ειδικών εργασιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων Στην κατάρτιση των ασθενών σε προεπιλεγμένες δραστηριότητες, µε θεραπευτικά αλλά και ρεαλιστικά κριτήρια που η ελεύθερη αγορά εργασίας επιβάλλει Στην εκπαίδευση σε ικανότητες αυτοδιαχείρισης.

Στόχος του Προγράμματος Προετοιμασίας είναι η τοποθέτηση των ασθενών σε εργασία στην προστατευμένη ή ελεύθερη αγορά εργασίας, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η τοποθέτηση των ασθενών σε εργασία στη βάση του νομικού πλαισίου προστασίας των ατόμων µε ειδικές ανάγκες  αφορά µε πλήρη ή μερική απασχόληση.

Ιδιαίτερα δε το Πρόγραμμα προστατευμένης εργασίας στοχεύει στην ανάπτυξη των εργασιακών δεξιοτήτων των ασθενών μέσα από τη διαδικασία της παραγωγής και της διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων και  στην εργασιακή κινητοποίηση των ασθενών μέσα σε προστατευμένο περιβάλλον.