ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΟΦΨΥ Β. Α. Αττικής

1. Η δύναμη του συλλόγου είναι τα μέλη του.

2. Όλα τα μέλη του συλλόγου μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες για τους σκοπούς του σύμφωνα με τις δυνατότητές τους.

3. Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο συντονιστής των ενεργειών και των δράσεων που αναπτύσσει ο Σύλλογος .

4. Το τριμελές Επιστημονικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και καθοδηγεί το Δ.Σ στους ψυχοκοινωνικούς και ψυχοθεραπευτικούς σκοπούς του.

5. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να θέσει στο Δ.Σ προς συζήτηση προτάσεις και ιδέες που μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία του Συλλόγου.

6. Το Δ.Σ,έχει υποχρέωση να συζητά και να αποδέχεται ή να απορρίπτει κατά πλειοψηφία τις προτάσεις των μελών του.

7. Οι υποχρεώσεις και η δράση του Δ.Σ. πρέπει να  επιμερίζονται σε όλα τα μέλη του,ισομερώς.

8. Το Δ.Σ. αποφασίζει και ορίζει τα μέλη( έφορους) που θα απαρτίζουν τις ομάδες δράσης  του Συλλόγου και προσδιορίζει τις  αρμοδιότητες τους σύμφωνα με τις ανάγκες του Συλλόγου.

9.Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια [1] φορά το μήνα για τη δρομολόγηση των δράσεων του και εκτάκτως ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου.

10. Η ημέρα και η ώρα των συνεδριών θα είναι ορισμένη και θα μπορούν όποια  από τα μέλη του Συλλόγου το επιθυμούν να παρευρίσκονται σε αυτές.

11. Κατά τη συνεδρία του Δ.Σ. θα γίνεται και ταμειακός απολογισμός του παρελθόντα μήνα της λειτουργίας του Συλλόγου.

12. Για την ομαλότερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου ορίζονται οι πιο κάτω ομάδες εργασίας. Οι υπεύθυνοι των ομάδων αυτών, οι λεγόμενοι ΕΦΟΡΟΙ ,  θα προκύπτουν κατόπιν συνεδριάσεως του Δ.Σ. και θα ελέχχεται η δράση τους μια φορά το μήνα.Επιπλέον το Δ.Σ.δύναται να τους αντικαθιστά.Συγκεκριμένα οι ομάδες ορίζονται ως εξής:

1. ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σκοπός είναι η ανάπτυξη μακροχρόνιων και ετήσιων πλάνων των δράσεων  του Συλλόγου στην Κοινότητα, Προυποθέτει απόκτηση μόνιμης λειτουργικής έδρας και εξοπλισμού που θα επιτρέπει στο Σύλλογο να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών, εξασφάλιση πόρων [υλικών και ανθρωπίνων] ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει δυναμικά σε θέματα που αφορούν την Ψυχική Υγεία, αλλά και γενικότερα ,στρατηγικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα ώστε ο Σύλλογος να έχει μια συνεχή παρουσία στα επιστημονικά δρώμενα και τέλος παραγωγή ιδεών που θα επιτρέπουν τη διαρκή παρουσία και ενασχόληση της τοπικής κοινωνίας ,αλλά και γενικότερα του χώρου της Ψυχικής Υγείας,με το Σύλλογο.

 

2. ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σκοπός είναι η συνεχής ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις ,εκδηλώσεις και παρεμβάσεις του Συλλόγου στη κοινότητα, η ευαισθητοποίηση και αποστιγματισμός,  μέσω των κοινωνικών μέσων και έντυπου υλικού, της τοπικής κοινωνίας για την ψυχική νόσο και την ανάγκη επανένταξης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η διαφήμηση του έργου του Συλλόγου με σκοπό την προσέλκυση φορέων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για συνεργασία, καθώς και η δυνατότητα έκφρασης στην κοινότητα των ληπτών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους γύρω από τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

3. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εδραίωση ικανού και αναγκαίου πλήθους συνεργατών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω της ενεργούς συμμετοχής σε δίκτυα που άπτονται του χώρου της Ψυχικής Υγείας ,και κυρίως την εξασφάλιση πόρων από συμμετοχή σε τοπικές εθνικές και διεθνείς συνεργασίες καθώς και την εκμετάλλευση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τοπικών εθνικών και διεθνών ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

4. ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σκοπός της ομάδας είναι η τήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του Συλλόγου σε εσωτερικό επίπεδο,ώστε να διασφαλιστεί η καλώς ορισμένη κι επιτυχής του εξωστρέφεια. Αυτό συνεπάγεται την διασφάλιση της άριστης οικονομικής διαχείρισης, διαχείριση αρχείων εγγραφών, πρακτικών, εισερχομένων-εξερχομένων και ανάληψη /διευθέτηση όλων εκείνων των απαραίτητων ενεργειών που να καθιστούν την λειτουργία του συλλόγου απολύτως νόμιμη, εύρυθμη και ευέλικτη.

5. ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Στόχος της ομάδας είναι η ανάπτυξη ενός συνεχώς εξελισσόμενου και διαρκώς εμπλουτισμένου προγράμματος δράσεων, εκδηλώσεων με σκοπό α)την κοινωνικοποίηση β)τη ψυχαγωγία γ) τη  δημιουργική απασχόληση και γ) την ανάπτυξη δεξιοτήτων  των μελών του συλλόγου δ) την επαγγελματική καθοδήγηση

 

6. ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στόχος της ομάδας είναι η ανάπτυξη ενός συνεχώς εξελισσομένου και διαρκώς εμπλουτισμένου προγράμματος δράσεων, εκδηλώσεων α) Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ψυχοεκπαίδευσης των μελών  β) εκπαιδευτικών παρεμβάσεων(οργάνωση ημεριδών κλπ) στην κοινότητα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της και από-στιγματισμό της Ψυχικής Ασθένειας  γ) η ενεργή ,σταθερή αλλά και ουσιαστική ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με άλλους φορείς συλλόγους , Μ.Κ.Ο., εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται πολύμορφα σε διαφόρους τομείς της ψυχικής υγείας.

7. ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ                                                                                            

 Σκοπός της ομάδας είναι η καλή και ομαλή διαχείριση του εμψύχου δυναμικού των εθελοντών του Συλλόγου σε επίπεδο διαθεσιμότητας αποτελεσματικότητας και εκπαίδευσης τους.

8. ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από άτομα κλειδιά που φροντίζουν για την διασφάλιση της καλύτερη δυνατή εικόνας και ενημέρωσης της κοινότητας σχετικά με τις δράσεις του συλλόγου. Είναι δηλαδή η ομάδα κλειδί φροτντίζει για την «ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ» εικόνα του συλλόγου. Αποτελείται από α) ένα συνεργείο κάλυψης των οργανώσεων/εκδηλώσεων και κοινωνικών παρεμβάσεων του συλλόγου, που συμπεριλαμβάνει φωτογράφο-βιντεολήπτη β) τον υπεύθυνο-εκδότη/δημοσιογράφο της  εφημερίδας μας γ)τον διαχειριστη του site μας δ) τον διαχειριστή του facebook ε) τον υπεύθυνο δημιουργίας του έντυπου υλικού πλαισίωσης ημερίδων/ομιλιών/σεμιναρίων κλπ ε) βοηθητικά μέλη των παραπάνω.

9. ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

Σκοπός της ομάδας είναι
α) Να παρεμβαίνει άμεσα για την παροχή καθοδήγησης στους πολίτες της κοινότητας που χρήζουν επειγόντως παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και δε γνωρίζουν πως να κινηθούν. Ζητούμενο της άμεσης παρέμβασης της είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων ψυχικής υγείας και η καθοδήγηση του ατόμου που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης ,τόσο όσο αφορά τη νοσηλεία του αλλά και τη περίοδο που έπεται αυτής.

β) Να κινητοποιείται και να δρα άμεσα σε κοινωνικά θέματα υπό τη καθοδήγηση /οδηγίες του εφόρου της, προς όφελος του συλλόγου.

γ) Να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στο κοινό τηλεφωνικά ή κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου μας, αναφορικά με την ισχύον πλαίσιο στο  νομοθετικό πεδίο, τομέα παροχών, υπηρεσίες ψυχικής υγείας που μπορούν να απευθυνθούν για να ζητήσουν βοήθεια, εργασιακό πλαίσιο κλπ

_______

Ο κανονισμός αυτός είναι ο εσωτερικός κανονισμός του  Συλλόγου και αφορά όλα τα μέλη ,τοΔ.Σ. το Ε.Σ. και τους εθελοντές .Οι κανόνες του θα τηρούνται με σεβασμό από όλους για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου και την επίτευξη των στόχων του.

Η μη  τηρησή τους αποτελεί ζημία για το Σύλλογο.

Συνετάχθει με 12 κανόνες από το Δ.Σ. του Συλλόγου και θα συμπληρώνεται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από το εκάστοτε Δ.Σ.

Μαρούσι  2018